Thursday, June 30, 2011

The longest sea bridge / Najduži most na svetu
China opened today the longest sea bridge in the world (Jiaozhou Bay bridge). It is 42 kilometres long (26 miles), 35 metres wide (110 foot) and supported by more than 5 000 pillars. It cost more than 1.5 billion dollars and it took them four years to build it.
The Chinese bridge is more than 4 kilometres (2.5 miles) longer than the previous record holder - the bridge over the Lake Pontchartrain Causeway in Louisiana.

Kina je danas otvorila najduži most na svetu (Djiaodžou Bej bridž). On je 42 kilometra dug, 35 metara širok i podupire ga više od 5 000 stubova. Koštao je više od 1,5 milijardi dolara a trebalo im je četiri godine da ga sagrade.
Kineski most je oko četiri kilometra duži od prethodnog rekordera – mosta na jezeru Pontčatrejn u saveznoj američkoj državi Luizijani.Source/Izvor: "24 sata"

Men in danger / Muškarci u opasnosti

Men are significantly more likely to be killed when lightning strikes. Of the 648 killed by the thunderbolts over 13 years across the U.S., 82 per cent were male. July was the deadliest month in terms of lightning across the U.S – with on average 18 deaths. The Fourth of July Independence Day weekend is traditionally one of the most deadly. And the most dangerous part of the country is Florida due to its tropical climate.
It really doesn't matter if you're a man or a woman, you need to be inside when there's a thunderstorm in the area. And men tend to have more outside jobs. Recreational activities or sports were involved in almost half of these deaths, according to research. Men also take more risks when it comes to lightning.
 Men don't wish to be inconvenienced by a nearby thunderstorm. So, be warned, lightning safety is an inconvenience but at the same time, it's one you can live with.Ako ste muškarac, postoji znatno veća verovatnoća da poginete od udara groma, nego da ste žena. Od 648 poginulih od groma tokom 13 godina širom SAD, 82 procenta su bili muškarci. U julu mesecu bilo je najviše žrtava, prosečno 18. A praznični Dan nezavisnosti 4. jula, tradicionalno je najubitačniji. Najopasniji deo u zemlji je Florida zbog tropske klime.
U stvari, pol nije važan, potrebno je da budete u zatvorenom prostoru u toku grmljavine. A muškarci, mnogo više nego žene, obavljaju poslove na otvorenom. Prema iztraživanju, rekreativne aktivnosti ili sport, bili su razlog u skoro polovini ovih pogibija. Takodje, muškarci vole da rizikuju kada je reč o gromovima.
Muškarci ne vole taj osećaj nelagode koju može da stvori oluja koja se bliži. Ali, budite upozoreni, sklanjanje na sigurno možda stvara osećaj nelagode, ali u isto vreme spašava život.


Source / Izvor: Daily Mail

Wednesday, June 29, 2011

Sheepdog scared of sheep / Pas ovčar koji se plaši ovaca

He has sharp teeth, fast legs, and is bred to be bossy. His name is Ci (Welsh for dog). But when he is faced with the woolly bullies, he simply turns tail and flees.
His owner says Ci has been intimidated by sheep ever since he was introduced to them as a puppy. She has tried to use Ci to herd the sheep and get them in the right place lots of times but they are just too scary for him. If they run away from him he will go after them and act like a proper sheepdog. But the moment they turn and face him he runs away. Ci’s reaction to the flock borders on the ridiculous.
Although he can’t be used as a working dog, there’s no way for his owner to live without him as she treats him as a part of the family.On ima sve što je potrebno da bude glavni - oštre zube, brze noge. Zove se Si. Ali, kad se suoči sa vunenim siledžijama, on jednostavno podvije rep i pobegne.
Njegova vlasnica kaže da se Si plaši ovaca još od kad ih je prvi put video kao štene. Više puta je pokušavala da ga koristi za čuvanje stada, da ga ohrabri, ali on ih se jednostavno suviše plaši. Ako ovce trče u suprotnom smeru od njega, Si će da se ponaša kao i svaki pas ovčar. Ali onog momenta kad se okrenu prema njemu, on beži. Njegova reakcija na stado se graniči sa smešnim.
Iako ne može da se koristi za posao, nema govora da ga se vlasnici odreknu, jer Si je jednostavno član porodice.


Source/Izvor: Daily Mail

Tuesday, June 28, 2011

It’s never too late / Nikad nije kasno

John Lowe is 91, has four children and 11 grandchildren, his wife passed away 25 years ago, but he’s not watching TV in his comfortable armchair all day long. He has become a ballet dancer.
Ten years ago he decided to pursue his old dream. He built his own trapeze and has three ballet classes a week. He admits he can't jump as high as some younger students, but he is full of enthusiasm and his grandchildren love him for doing it.
John Lowe is surely Britain’s oldest practising ballet dancer, and an example for all that it’s never too late.
Džon Lou ima 91 godinu, četvoro dece i 11 unučadi, supruga mu je umrla pre 25 godina, ali on ne gleda TV iz udobne fotelje po ceo dan. Postao je baletan.
Pre deset godina je odlučio da sledi svoj stari san. Napravio je svoj sopstveni trapez u stanu i ima tri časa baleta nedeljno. Priznaje da ne može da skače kao neki mladji učenici, ali pun je entuzijazma i njegovi unuci ga obožavaju zbog toga.
Džon Lou je sigurno britanski najstariji aktivni baletan, a i primer za sve da nikada nije kasno.
Source / Izvor: Daily Mail

Monday, June 27, 2011

Kosmički odgovori /Cosmic answers
Naučnici su konačno rekonstruisali kosmičko „gomilanje“ četiri galaktička jata koje se dešava više od 350 miliona godina. Istraživanje o tome kako je nastao Abell 2744, nazvan Pandorino jato, pružiće značajna saznanja o prirodi tamne materije. Takodje, može da objasni na koji način različite strukture iz univerzuma i različite materije deluju jedna na drugu kada se sudare. U tome su uspeli koristeći teleskope na zemlji i u svemiru.
Abell 2744 je rezultat istovremenih sudara najmanje četiri posebna galaktička jata, a ovaj kompleksan sudar je napravio čudne efekte koji nikada ranije nisu vidjeni.
Kada se ogromna galaktička jata sudare, haos koji nastane postaje dragoceni izvor informacija za astronome. Kao što forenzičari posle avionske nesreće rekonsruišu dogadjaj na osnovu delova koji nadju, tako i naučnici otkrivaju šta se dešavalo u periodu od nekoliko stotina miliona godina.
Ovo jato je dobilo nadimak Pandorino jato zbog toliko različitih i čudnih fenomena koji su oslobodjeni sudarom. Neki od tih fenomena nikada ranije nisu vidjeni.
Medju njima je „metak“ blizu jezgra jata, gde je gas jednog jata u sudaru sa drugim formirao udarni talas. Prolazeći kroz sudar, tamna materija nije osetila nikakav efekat.
U drugom delu jata čini se da postoje galaksije i tamna materija ali ne i vreo gas. Gas je možda nestao tokom sudara ostavljajući za sobom samo bled trag.
Još čudnije pojave leže u spoljnim delovima jata. Jedan deo sadrži dosta tamne materije, ali ne i blistave galaksije ili vreo gas. Izdvaja se jedan sablasni pramen gasa, više kao prethodnica nego ono što sledi tamnu materiju sa kojom je u vezi. Ovaj zbunjujući aranžman možda govori astronomima o tome kako se ponaša tamna materija i kako različiti sastojci univerzuma i tamna materija deluju jedni na druge.
Iako su galaksije svetle, one čine manje od 5 procenata te mase. Ostatak, oko 20 odsto je gas koji je toliko vruć da isijava samo X-zrake, kao i tamna materija, oko 75 procenata, koja je kompletno nevidljiva.
Da bi razumela šta se dešavalo u sudaru, tim je napravio mapu pozicija sva tri tipa materije u Abell 2744.
Tamna materija je posebno nedostižna jer ne emituje, apsorbuje niti reflektuje svetlost. Postaje očigledna samo na osnovu njenog sopstvenog gravitacionog privlačenja.
Da bi tačno odredio lokaciju ove misteriozne supstance, tim je koristio fenomen koji je poznat kao – gravitaciona sočiva. To je krivljenje zraka svetlosti iz udaljenih galaksija dok prolaze kroz gravitaciona polja.
Pažljivo osmatrajući način na koji su dobijene izobličene slike, moguće je prilično precizno odrediti gde se nalazi skrivena masa – a samim tim i tamna materija.
Otkrivanje vrućeg gasa u jatu je daleko jednostavnije. Ova osmatranja nisu samo od neprocenjive važnosti za otkrivanje gasa, već i za otkrivanje uglova i brzine kojom su se različite komponente jata sastale.
Čini se da je kompleksni sudar razdvojio izvesnu količinu vrućeg gasa i tamne materije tako da oni sada egzistiraju medjusobno razdvojeni i van vidljivih galaksija.
Galaktička jata su najveće structure u kosmosu i sadrže bukvalno trilione zvezda. Način na koji se formiraju i razvijaju tokom neprestanih sudara ima izuzetno veliki značaj za naše razumevanje univerzuma.Crveni delovi su oblaci vrelog gasa; plavi oblaci su delovi u kojima ima dosta tamne materije. Animacija prikazuje kako su se različiti elementi ponašali tokom perioda od nekoliko miliona godina sve do pozicija  koje možemo da vidimo danas. / The red regions are clouds of very hot gas; the blue clouds are regions rich in dark matter. It shows how these different components behaved over a period of several million years, leading up to their currently observed positions.A cosmic “pile-up” between four galaxy clusters that has taken place over 350million years has been pieced together by scientists. The investigation into how Abell 2744 - nicknamed Pandora's Cluster - came to be formed is likely to provide researchers with significant insights into the nature of dark matter. They pieced together the cluster's complex and violent history using telescopes in space and on the ground.
This can reveal how structures form in the Universe, and how different types of matter interact with each other when they are smashed together.
Abell 2744 is the result of a simultaneous collision of at least four separate galaxy clusters and this complex collision has produced strange effects that have never been seen together before.
When huge clusters of galaxies crash together, the resulting mess is a treasure trove of information for astronomers. Like a crash investigator piecing together the cause of an accident, we can use observations of these cosmic pile-ups to reconstruct events that happened over a period of hundreds of millions of years
Pandora's Cluster because unleashed so many different and strange phenomena. Some of these phenomena had never been seen before. Among these is a 'bullet' near the core of the cluster, where the gas of one cluster collided with that of another to create a shock wave. The dark matter passed through the collision unaffected.
In another part of the cluster there seem to be galaxies and dark matter, but no hot gas. The gas may have been stripped away during the collision, leaving behind no more than a faint trail.
Even odder features lie in the outer parts of the cluster. One region contains lots of dark matter, but no luminous galaxies or hot gas. A separate ghostly clump of gas has been ejected, which precedes rather than follows the associated dark matter.
This puzzling arrangement may be telling astronomers something about how dark matter behaves and how the various ingredients of the Universe interact with each other.
Although the galaxies are bright they make up less than 5 per cent of the mass there. The rest, around 20 per cent, is gas, which is so hot that it shines only in X-rays, and dark matter, around 75 per cent, which is completely invisible.
To understand what was going on in the collision the team mapped the positions of all three types of matter in Abell 2744.
Dark matter is particularly elusive as it does not emit, absorb or reflect light, but only makes itself apparent through its gravitational attraction. To pinpoint the location of this mysterious substance the team exploited a phenomenon known as gravitational lensing. This is the bending of light rays from distant galaxies as they pass through the gravitational fields present in the cluster. By carefully plotting the way that these images are distorted, it is possible to map quite accurately where the hidden mass - and therefore the dark matter - actually lies.
Finding the hot gas in the cluster is simpler. These observations are not just crucial to find out where the gas is, but also to show the angles and speeds at which different components of the cluster came together.
It seems that the complex collision has separated out some of the hot gas and dark matter so that they now lie apart from each other, and from the visible galaxies.

Galaxy clusters are the biggest structures in the cosmos, containing literally trillions of stars. The way they form and develop through repeated collisions has profound implications for our understanding of the Universe.Izvor/Source: Daily Mail

Saturday, June 25, 2011

Čola
Zdravko Čolić večeras ima koncert u Beogradu. Obeležava punih 40 godina uspešne karijere. Najavljuje se pravi spektakl, impozantna muzičko-scenska oprema, kažu da je angažovan i helikopter.
Bila sam dete kad je počeo i imao najveće hitove koji su i danas jako popularni. Bio je sladunjavo, živahno momče sa savršenim osećajem za nastup, koje je išlo u paketu uz čuvene „Lokice“ – u ono vreme sinonim za dobru zabavu. Čoline čuvene obrve davale su jedinstven izraz njegovom licu, pre svega dobroćudan, a potom i magično privlačan za mnoge devojke i devojčice tog vremena. Te obrve i taj izraz lica su čudnovato opstali i danas, kao i njegova momačka figura, neverovatna kondicija za čoveka u njegovim godinama. Prosto ostavlja utisak da puca od zdravlja. Iza toga sigurno stoji čelična disciplina i jaka volja, sigurno jača od motiva koji bi mogli da nazovemo „opstajanje na javnoj sceni“. Kapa dole.
On je takodje u to vreme bio i sinonim za loš muzički ukus. Njegove sladunjave pesme, glas, tehnički savršen, ali uvek zabrinjavajuće manjkav u dubokim emocijama, činili su ga pevačem nižeg ranga u odnosu na tadašnju, izuzetno popularnu rok scenu. Tako da su oni koji su ga voleli i slušali, imali reputaciju ljudi koji imaju, hajde da malo ublažim, „problematičan muzički ukus“. I nije reč samo o rok muzici, ako se uporedi sa „Indeksima“, Kemalom Montenom iz njegovog rodnog Sarajeva, jednom Biserom Veletanlić, Nadom Knežević ili Oliverom Dragojevićem, da ne nabrajam dalje pevače iz tadašnje Jugoslavije, Čola je ozbiljno zaostajao u kvalitetu, ali je uvek bio neverovatno popularan.
Najbolje pesme je imao tada, sve posle toga je sramno nekvalitetno. I tekst i muzika. Ali kada se pojavi njegovo milo lice, kao da nije ni važno šta tandrlja, prosto se tonovi razvedre i sve može da se proguta.
Za njega nije vezan ni jedan jedini skandal. O njegovom privatnom životu se gotovo ništa ne zna. Novinari, pogotovo oni koji rade za žutu štampu ne štede nikoga. Ali kao da je u njegovom slučaju napravljen prećutni izuzetak. Ostao je „čist“, bez ijedne ružne reči čak ni u pokušaju.
Čolu su voleli nezreli devojčurci, večito romantične devojke, nepopravljivo sklone idealizovanju ljubavi. A on je bio savršen model za njihova maštanja. Čak i danas neke moje drugarice slušaju njegove pesme sa velikom nostalgijom, žaleći za izgubljenom slikom nevinosti koju su imale u mladosti, dok se stvarnost pokazala sasvim drugačijom. Za nešto zrelije devojke i većinu mladića tog doba, postojala je sasvim druga muzika i sasvim drugi modeli ponašanja, kao stav prema životu preko muzike i idola u njoj.
Bila sam ubedjena da će da nestane sa scene i ode u legendu. Pre jedno... 20 godina. Ali on me opasno demantovao. Nešto ga tera, jako mu je važno da opstane. Opet se vraćam na njegov izgled i kondiciju, čovek očigledno poseduje snagu i neki intimni motiv koji sam previdela u proceni. Što se tiče muzike – potpuno neopravdano (blago rečeno). Što se tiče njegove ličnosti, tu mu dajem za pravo i čestitam od sveg srca za tako dugu i očigledno uspešnu karijeru. Što se tiče njegove popularnosti, s obzirom na današnji ukus prilično izmenjene strukture stanovništva Srbije, to je i očekivano.
Neka dodje i pola miliona obožavalaca na koncert, nemam ništa protiv. U potpunosti zaslužuju jedni druge.

A surprise in the sky / Iznenadjenje na nebu


Newly-discovered asteroid the size of a large house, named 2011 MD, will cruise just 13 000 kilometres (8 000 miles) above the surface of Earth on Monday morning June 27th. Although that’s very close, the asteroid will safely miss the planet. This one is at least double the size of the asteroids that have previously been observed so close to Earth.
On its current pass, it won't hit Earth's atmosphere, but will come inside the orbits of many communications and spy satellites.
The asteroid was discovered late on Wednesday by an automated asteroid-hunting telescope run by the MIT Lincoln Laboratory's LINEAR programme. Within 24 hours, four other groups confirmed the discovery, according to the New Scientist website.
Backyard astronomers with telescopes in New Zealand and Australia will be able to watch it in the night sky.Novootkriveni asteroid veličine veće kuće nazvan 2011 MD, proći će samo 13 000 kilometara iznad površine Zemlje u ponedeljak ujutro, 27. juna. Iako je to veoma blizu, asteroid će bezbedno mimoići planetu. Ovaj asteroid je bar dva puta veći od svih asteroida koji su ranije primećeni da se približavaju Zemlji.
Prema njegovoj trenutnoj putanji, neće udariti Zemljinu atmosferu, ali će ući u orbite mnogih komunikacionih i špijunskih satelita.
Asteroid je otkrio kasno u sredu automatizovani teleskop koji se nalazi u okviru naučnog programa “LINEAR” u Linkoln laboratoriji Instituta za tehnologiju Masačusets, SAD. U roku od 24 časa još četiri grupe su potvrdile otkriće, prema vebsajtu New Scientist.
Astronomi amateri sa teleskopima u Novom Zelandu i Australiji će moći da ga vide tokom noći na nebu.

Friday, June 24, 2011

Fish fest Beograd

FISH FEST, Beograd od 24. do 26. juna 2011.
Tradicionalni Fish fest Beograd i ove godine se održava u sklopu zvanične proslave međunarodnog dana Dunava.
U subotu će se održati takmičenje u spremanju riblje čorbe za poznate i nadmetanje “Ti si mačo, ja sam hot“, gde će se videti ko može da pojede najljuću čorbu. U nedelju je internacioanlni turnir profesionalnih kuvara u pripremi paprikaša i riblje čorbe.
Sva tri dana Fish fest Beograd biće domaćin humanitarne slikarske radionice.
Svi posetioci moći će da posete Muzej Nebojša kula sa specijalnim popustom u grupama od po 15 ljudi uz prezentera.
Jahting klub ,,Kej'' voziće besplatno posetioce u razgledanje Beograda sa reka.
FISH FEST, Belgrade from 24th to 26th of June 2011

Traditional Fish Fest Belgrade is a part of the official celebration of the International Day of the Danube River.
On Saturday there will be competition in preparing fish soup by popular actors, singers, etc, and also "You're macho, I'm hot", a competition where we’ll see who can eat the hottest soup. And on Sunday there will be the international tournament of professional chefs in making stew and fish soup.
All three days Fish Fest Belgrade will host a charity painting workshop.
All visitors will be able to visit the Museum Nebojša tower with special rates for groups with 15 people with the presenters.
Yachting club ''Kej” will give free rides for viewing the city from the rivers.Lost penguin/Izgubljeni pingvin


After making a wrong turn in Antarctic waters, and ending up in New Zealand a few days ago, the ten-month-old bird has now been taken to hospital for eating sand that it confused with snow. Experts agreed that because it had never seen sand before, the penguin thought it was snow and began to eat it.
The penguin probably started eating the sand to cool itself down - as the creatures normally do with snow if they get too hot. Temperatures of up to 18C in New Zealand - too warm for a bird from its frozen Antarctic home.
It was given a flushing treatment to clean out the handfuls of sand that had built up in its body. A decision was expected to be made on whether an operation would be needed to clear the bird's throat, which appears to have a blockage.
Flying the penguin back home is not possible, because it is winter in Antarctica which means 24-hour darkness. Officials have now moved the penguin to Wellington Zoo so it can be better looked after.  Pošto je pogrešno skrenula u vodama Antarktika i zalutala na Novi Zeland pre nekoliko dana, desetomesečna ptica je sada odvedena u bolnicu zato što je jela pesak misleći da je sneg. Stručnjaci veruju da je to uradila zato što nikada ranije nije videla pesak.
Pingvin je verovatno počeo da jede pesak da bi se rashladio, što oni obično rade sa snegom kada im je prevruće. Temperature do 180C u Novom Zelandu – suviše toplo za pticu koja je daleko od kuće na zaledjenom Antarktiku.
Dobio je tretman ispiranja stomaka kako be se očistio od šačica peska u telu. Takodje, treba da se donese odluka da li da se izvede operacija grla jer se čini da je zapušeno.
Vraćanje pingvina nazad na Antarktik avionom nije moguće, jer je tamo sada zima, a to znači da je skoro 24 časa mrak. Zvaničnici su preneli pingvina u zoološki vrt u Velingtonu jer će tamo moći da ima bolju negu.


Source/Izvor: Daily Mail


Thursday, June 23, 2011

Women do have ’gaydar’/Žene lako prepoznaju gej muškarce
“Gaydar” is the modern term given to the ability to spot a gay man or woman from a straight one, even when there are no obvious clues. According to scientists, women really have the ability to tell if a man is straight or gay just by looking at his face.
Shown a set of photographs of 80 men's faces, all with the same expression, researchers found women were remarkably able to spot the gay and straight men. But in a similar experiment using photographs of gay and straight women, the female volunteers were less able to differentiate between straight females and lesbians.
The study by psychologists from the University of Toronto then compared the results to the women's cycles and found those at their most fertile had the most accurate male “gaydar”.
In a follow up experiment, half of a group of women were asked to read a story about a love affair before looking at the men's faces. They wanted them to be in romantic mood. And those women were even more accurate in being able to tell which men were straight and which were gay just from the pictures of their faces.
Conclusion: not just when the biological clock is ticking, but when they are, literally, in the mood for love, the intuition is the strongest.


“Gejdar” je moderni izraz za sposobnost da se raspozna gej muškarac ili žena, čak i onda kada ne postoje neki očigledni znaci. Prema naučnicima, žene su zaista sposobne da pogode da li je muškarac gej ili strejt i to samo gledajući njegovo lice.
Pošto su pokazali fotografije 80 muškaraca, svih sa istim izrazom lica, istraživači su došli do zaključka da su žene zapanjujuće sposobne da raspoznaju gej i strejt muškarce. Ali u sličnom eksperimentu, samo sa pokazanim fotografijama gej i strejt žena, moć raspoznavanja žena volontera nije bila tako velika.
Studija psihologa sa Univerziteta u Torontu zatim je uporedila rezultate sa ženskim ciklusima i došla do zaključka da su one koje su bile u najplodnijem periodu imale najtačnije “gejdare”.
U narednom eksperimentu, polovina žena je zamoljena da pročita jednu ljubavnu priču pre nego što pogleda lica muškaraca, a ideja je bila da se dovedu u romantično raspoloženje. Te žene su bile još sposobnije da prepoznaju strejt i gej muškarce, gledajući samo slike njihovih lica.
Zaključak: ne samo zbog biološkog sata, već bukvalno kada su raspoložene za ljubav, ženska intuicija je najjača.


Source/izvor: Daily Mail


Nedostaje mi osmeh moje mame/I miss my mum’s smile


Nije da se žalim.
Prošlo je više od tri godine, znala sam odmah, a svakim danom  sve je jasnije da se nikad neću naviknuti.
Život delim na dva dela, prvi sa njom, drugi bez nje. Ponekad je zaboravim, život je jednostavno takav, guraš napred, moraš. Navikla sam čak i da ne krenem ka telefonu da zovem kad mi je teško, kad sam srećna.
Pustila sam je, rekla sam joj dovidjenja, a ne zbogom. Drugačije nije moglo. Nemam prava da sažaljevam sebe, izneverila bih baš nju. I ti povremeni napadi panike, naučila sam i njih da savladam. Nije strašno.
Idem dalje i za nju. Dvostruko sam jača, nisam ni sanjala da će mi dati takvu snagu, hrabrost. I to naročito kad teško vidim izlaz, kad bih plakala, žalila se, krivila druge.
Ovo nije tužna priča. Ne, nikako.
Samo...
Nedostaje mi njen osmeh.
Jako.
Not that I’m complaining.
It's been over three years now. I knew it right away, and every day it becomes clearer that I will never get over it.
There are two parts of my life – one is with, and the other is without her. Sometimes I forget about her, life is like that, you must push forward, you have to. I even lost the habit to go straight to my phone when I’m happy or sad.
I let her go, I told her ’till we meet again’, not farewell. There was no other way. I have no right to pity myself, I would just betray her. And those occasional panic attacks, I’ve learned to master them too. Not so bad.
Now I move forward twice as strong. I couldn’t imagine she would give me such strength and courage. Especially in difficult times, when I see no way out, when I cry, complain, blame the others.
This is not a sad story. Not at all.
Only ...
I miss her smile.
I miss it a lot.Andjela’s work of art/Andjelino umetničko delo

The official poster for the United Nations Conference on Sustainable Development, which will be held next year in Rio de Janeiro, will be the work of the student from Belgrade, Andjela Grabež.

In the competition of over 170 works from more than 15 countries, the Andjela’s work of art was the best.  She used the Sun as the largest source of energy. Photography is the work of her friend Kevin O'Mara, a logo and a slogan she created herself.

Andjela’s work was exhibited at the Cannes Film Festival within the Festival of socially responsible marketing.

IAA-Dentsu is the world's student competition to design posters, organized by IAA, the oldest international association of advertisers, and Dentsu, Japan's largest advertising agency, in cooperation with the UN.Andjela GrabežZvanični plakat za konferenciju Ujedinjenih nacija o održivom razvoju, koja će se održati sledeće godine u Riu de Ženeiru, biće umetničko delo studentkinje iz Beograda Andjele Grabež.
U konkurenciji preko 170 radova iz više od 15 zemalja, Andjelin rad je bio najbolji. Ona je koristila sunce kao najveći izvor energije. Fotografiju je napravio njen prijatelj Kevin O’Mara a logo i slogan je napravila Andjela.
Njen rad je bio izložen na filmskom festivalu u Kanu u okviru Festivala socijalno odgovornog marketinga.
IAA-DENTSU je svetsko studentsko takmičenje u osmišljavanju plakata, koje organizuju organizuju IAA, najstarije međunarodno udruženje oglašivača, i DENTSU, najveća japanska advertajzing agencija, u saradnji sa UN.


Source/Izvor: Blic

Wednesday, June 22, 2011

Scientists Proved That Humans Have A Sixth Sense/Naučnici dokazali da ljudi poseduju šesto čulo

Tests have shown that mankind may have the same sense of Earth’s magnetic field that has long been proved to exist in animals. Animals use such sight to navigate long distances during migration or, in the case of birds, to "see" where they are going.

By putting a protein from the human retina into fruit flies, researchers noticed that the insect modified its flight path. This suggests that the 'sixth sense' does exist in humans but we might not be aware of it.

The new study was published in the journal Nature Communications.
Testovi su pokazali da ljudi imaju osećaj za magnetno polje Zemlje, čije je postojanje kod životinja davno dokazano. Životinje koriste to čulo kako bi se orijentisale tokom migracija na udaljene lokacije ili, u slučaju ptica, kako bi “videle” kuda idu.

Stavljanjem proteina iz ljudske mrežnjače u oko mušice, istraživači su primetili da je insekt promenio putanju leta. To sugeriše da “šesto čulo” zaista postoji u ljudima, ali da mi toga prilično nismo svesni.

Nova studija je objavljena u žurnalu Nature Communications.

Facebook petition for "Hella"

 


Scientists are continually trying to count ever larger amounts and measure ever smaller quantities. And as they push the boundaries of counting further outwards and add still more zeroes to the end, they need names for their new numbers.

The standard approach to creating these is to add a prefix to an existing measurement word. So a kilometre is 1000 metres, and a nanosecond is a billionth of a second. The latest additions to the official list of prefixes were made in 1991. They were zetta-, which denotes a number followed by 21 noughts, and yotta-, 24 noughts.

You'd have thought those would be big enough for anyone, but now some scientists are saying they'd like a prefix for a number followed by 27 noughts – that's a thousand trillion trillion – and a student from the University of California has started a petition on Facebook to get hella - officially accepted for the job.

What are his chances of success? Not great. The people who adjudicate on these things like their prefixes to have a classical Latin or Greek origin. Hella- could hardly be less classical.

What are his chances of success? Not great. The people who adjudicate on these things like their prefixes to have a classical Latin or Greek origin. Hella- could hardly be less classical.

But it's certainly expressive, and if the idea of a hellametre or a hellagram appeals to you, get on that petition and sign.

 

Source: BBC Learning English

 

Tuesday, June 21, 2011

Japan creates world's fastest supercomputer!


The K supercomputer, built by the Fujitsu Company, is as fast as one million desktop computers connected together!
It has more than three times the power than the previous title-holder and is capable of performing eight quadrillion calculations each second. A quadrillion is one followed by 15 zeroes. The speed rankings are based by running a standard mathematical equation.
The development of the K machine, which is faster than five of its closest competitors combined, marks a giant leap forward in technology.Source: Daily Mail

Stonehenge - solstice party/Letnja ravnodnevnica kod Stounhendža

Tens of thousands of people gathered at Stonehenge, England, for an all-night party to celebrate the longest day of the year this morning.
The event is significant for druids, who were joined by hippies, pagans and tourists as well as many young visitors in search of a good party.
This is one of the few occasions when you can go inside the stone circle since the site is usually roped off to the public.


Interesting facts about Stonehenge:

-          Stonehenge was built between 3000 BC 1600 BCE
-          it was build in three phases, with stones brought from up to 150 miles away
-          the stones increased in size towards the centre of the monument
-          Stonehenge's origins remain a mystery
-          one theory is that it is a huge astronomical calendar because of the way the stones align with certain planets and stars
-          others say an ancient sun-worshipping culture aligned the structure with the midsummer sunrise and the midwinter sunset
-          Stonehenge is one of the major places people gather at the time of the summer solstice for healing

Više hiljada ljudi okupilo se kod  Stounhendža da bi dočekalo i proslavilo izlazak sunca na dan letnje ravnodnevnice.
Ovaj događaj je značajan za druide, a pridružili su im se hipici, pagani i turisti, kao i mnogo mladih ljudi u potrazi za dobrom zabavom.
To je jedna od retkih prilika kada može da se uđe unutar kamenog kruga jer je on preko godine ograđen i ulazak nije dozvoljen.Zanimljive činjenice o Stounhendžu:

-          izgrađen je između 3000. i 1600. godine pre nove ere
-          rađen je u tri faze, kamen je donošen sa lokacija udaljenih i do 250 kilometara
-          veličina kamena se povećava u pravcu centra spomenika
-          poreklo Stounhendža je misterija
-          po jednoj teoriji on je ogroman astronomski kalendar zbog načina na koji je kamenje usklađeno sa položajem planeta i zvezda
-          drugi kažu da je to ostatak drevne kulture obožavanja Sunca čija struktura je prilagođena letnjem izlasku i zimskom zalasku sunca
-          Stounhendž je jedno od najvažnijih mesta gde se ljudi okupljaju u vreme letnje ravnodnevnice zbog lečenjaSource/Izvor: Daily Mail

Old Books on the Internet/Stare knjige na internetu
250,000 of the British Library's out-of-copyright books from 1700 to 1870 will be digitized by Google. This means the whole world will get access to important tomes, pamphlets and periodicals spanning some 40 million pages, via Google Books and the British Library's website.

As the British Library says, this period "saw the French and Industrial Revolutions, The Battle of Trafalgar and the Crimean War, the invention of rail travel and of the telegraph, the beginning of UK income tax, and the end of slavery," so there's bound to be something for everyone there.

250 000 knjiga bez autorskih prava iz Britanske biblioteke, koje obuhvataju period od 1700. do 1870. godine, biće digitalizovano i dostupno na Guglu. To znači da će celom svetu biti dostupni važni tomovi, pamfleti i časopisi, nekih 40 miliona stranica preko Gugla i vebsajta Britanske biblioteke.

Ovi dokumenti koje je odabrala Britanska nacionalna biblioteka pokrivaju period u kojem su se dogodili Francuska i industrijska revolucija, bitka kod Trafalgara i rat na Krimu, izum železnice i telegrafa, okončanje ropstva.Nož u srcu

Peščanik.net, 20.06.2011.


Ama, šta ste hteli? "Dobro veče Beograde, idemooo, ruke gore?!" Je l bi vam to bio "nastup"?


Kao prvo, Amy Winehouse nije pevačica. Svetlana je pevačica. I kod nje je, na ispraćaju za mardelj, publika sto posto bila "ispoštovana". Amy je, naprotiv, boginja, biće iz svemira, što posrće pod teretom života, a Beograd, nažalost, nije razumeo da je prisustvovao dirljivom trenutku istorije. Amy je vrhunska umetnica, u dugom nizu autodestruktivnih genija, nije rođena i ne postoji da bi Dulić pleo nogicama, a VIP pokazao šta je juče učio na času engleskog. Ona se upalila, sama od sebe, i sada nestaje pred našim očima, isparava, topi se, pretvara u atomski broj 79. Hejtovati nastup je kao kad bi prisustvovao trenutku u kojem Van Gog sebi seče uvo, a tebi bed, jer ti prska limfu na irise. Kvari ti dekoraciju i baš fine one boje. Ili kad bi tražio da ti vrate pare, jer ti je Captain Kelly prekinuo koncert u New Havenu.
Noćas je Beograd video istoriju, youtube sa "Just Friends" treba predati u arhiv MSU, da se čuva kao vredan dokument. Mene sve ovo podseća na "The Last Sitting-u" Bert Sterna, poslednju seansu fotografisanja Merilin Monro, samo nekoliko nedelja pred njenu fizičku smrt. Fotografije je naručio Vogue, i objavio ih dan nakon njene smrti, i na njima se vidi sve: i zašto je živela i zašto je umrla, sav njen užas i lepota, i sasvim svež ožiljak od operacije žuči i strašna tuga tog blistavog bića. Merilin se, tokom slikanja, nekoliko puta toliko napila, da je sate prespavala i ti su trenuci najdirljiviji. Posle je lakom za nokte žvrljala po negativima koji joj se nisu dopali, i te su slike najlepše. Mrzeti noćašnju Amy je isto kao kad bi u fotošopu obrisali rez na stomaku Merilin. Jer bi ti se potpisan print na zidu gajbe baš lepo slagao uz Poltronu Frau, ali ti je ožiljak baš onako bljak.
U kakav blaziran mejnstrim se ovaj grad pretvorio? Kakav nepodnošljiv linč svih medija jednog genija na kolenima, kakva sabornost u šutki, i svi su tu, kao kod Konuzina na žuru. Šta je lakše od toga? Ništa. A šta je teže? Život sav.
Dobro veče Atina. Dobro veče Njujork. "Well, I'm the Crawlin' King Snake/ And I rule my den", ko to ne razume, ništa ne razume. U stvari, ipak razume nešto: "Dobro veče, Ofenbah."
PS: Nisam rok kritičar, niti je ovo prikaz koncerta. Ja ulažem u Amy, tako što kupujem karte, da ima za šta ona hoće. Poslednji put sam je čekala u Parizu, kad je bend sa scene objavio da neće doći. I ovaj put sam kartu uredno kupila, al sad ja nisam došla. Znala sam šta je alhemija i da će se evaporirati. Ko je išao da đuska, taj je promašio događaj. Amy je kometa. Mogla bi si zabosti olovku u srce, prosuti ga preko scene, da li bi te to zadovoljilo? It's only rock and roll, but I like it.

 Biljana Srbljanović

Monday, June 20, 2011

Krave i volovi

            Ne, nisu životinje, samo liče na njih pa ih tako zovem.
            Ove prve imaju raskošne grudi (što prirodne što veštačke). I pored gomile šminke, kratkih suknjica, dugih noktiju i bujne kose, to mi uvek nekako prvo pada u oči. Možda zato i imam tu asocijaciju na krave. Mlečno.
            Oni drugi imaju debele vratove (prave volovske), često su nabildovani, svaki delić njihovog tela odiše snagom, silom.
            Krave i volovi žive među nama.
Imaju jaku potrebu da budu u centru pažnje pa se neprestano nameću kao da im život zavisi od toga. Gde god se osvrneš – eto nekog od njih! Ili su u nekoj tv emisiji, ili urlaju iz nekog zvučnika, ili te gledaju iz novina, ili te guraju dok ustaju sa stolice u restoranu ili ti viču u uvo dok telefoniraju negde u blizini.
Svi oni su glumci-amateri. Strašno im je stalo do toga da ostave utisak da nisu ono što jesu, a jesu ono što nisu. Bilo bi to još i simpatično da iza onoga „što nisu“ ne stoji mračna realnost onoga „što jesu“. Najopasniji su dobri glumci. Iza njih stoje najmračnije priče koje možete da zamislite. Eno ih u vrhu, govore vam kako da se ponašate, kako da razmišljate, šta da pevate...
Krave i volovi su sve ono što su vas učili da ne budete.
Postati ljudsko biće, čovek, nije lak proces. I traje ceo život, do zadnje sekunde. Krave i volovi su rano odustali od tog procesa. Zato i izgledaju tako, zato se i ponašaju tako. Materijalno ispred duhovnog. Površno umesto suštinskog. Neka korist mora da stoji iza svega i iznad svega. Otud mutne, prazne oči, a raskošna telesa.
Ne vole se međusobno. Stalno su u nekoj vrsti takmičenja. Ko ima više para, više moći, ko nosi skuplju garderobu, važno je ići u solarijume, kozmetičke salone, biti u formi. A ostatak sveta? Pa tu je negde, ali ga slabo vide. Stoga će vas bez problema zgaziti. A i ko vam je kriv kad stojite tačno tamo gde ne treba da vas ima?
Životni prostor onih koji nisu krave i volovi se opasno smanjio. Ne gleda se više tv, slušaju se pesme iz „starih, dobrih vremena“, ni novine odavno nisu bezbedne. Stalno u povlačenju, sklanjanju pogleda, stalno mučan osećaj.
Krave i volovi misle da su pobedili. Da je svet njihov. Njihova pravila caruju, oni odlučuju. Tačno. Ali donekle.
Sve dok postojimo ti i ja oni nemaju šanse.
Oni preko noći mogu da izgube sve, a ti i ja znamo šta je važno.
Nestaće vile, automobili, pare, važne pozicije, a onda će krave i volovi završiti tačno tamo gde im je mesto. Po zatvorima, budžacima, rupčagama, kafančinama.
To znamo ti i ja. A oni se plaše i same pomisli na to.
Zavšiće tamo gde im je i mesto!
Kad-tad!


Posvećeno Svetlani RažnatovićAn average Serb is a little bit a Viking?

The Serbs have an average of 30 percent of Slovenian genes, 21 percent of the Illyrian, or 18 percent of the German, and our ancestors were Celts, Phoenicians, Greeks, and even the Vikings, according to a survey of the Swiss company "iGenea".
But according to Serbian geneticist Dr. Goran Brajušković, Serbs and all European nations are so similar that it is impossible to determine where each individual has its origin.A Serbian Viking?


Source: “24 sata”

Gay stage on EXIT
"Loud & Queer", a promoter specialized in events for members of the gay community, announced today that this year there will be gay stage "Loud & Queer Cruising Point" on "EXIT" festival.

The same promoter organized the first gay party on “EXIT” in 2008, but this year they will go one step further in dealing with acceptance and inclusion of the LGBT community into the mainstream.

The "Loud & Queer" stage will host many musicians, performers, filmmakers and various other artists from Serbia, the region and the world. The stage will be a meeting place where entertainment will be heated up to the boiling point, but also a place to relax and love without limits.

This will be an opportunity for festival visitors to learn more about gay and lesbian subculture and the community.


video
                                    Promo video from 2009

Source: "24 sata"

Sunday, June 19, 2011

Racing in wedding dresses

More than 100 girls dressed in wedding dresses have competed today on a peculiar race in Belgrade - “Duel in the wedding."

Their marital status was not important, so among the runners were already married women. The important thing was to have a good time and promote love and marriage.


The fastest among them was Marija Stambolić. She managed to run 150 metres in 23 seconds.Amy Winehouse - disappointing performance in Belgrade
The British singer Amy Winehouse began her European tour tonight at the concert event titled "Tuborg Ultimate Summer", at Kalemegdan in Belgrade.

Her fans at Kalemegdan, finally saw her on the stage at about 11pm, but she tripped over and seemed drunk. She was about to start the concert with the song “Just friends”, but instead she talked with some members of the band. After a few attempts to sing something, she left the scene for about ten minutes. When she came back, she just sat next to the band, it was clear she could barely stand on her feet.

Amy was trying to "sing" her popular hits, but judging by the reactions of the audience, it sounded very bad. Couldn’t remember the words, tried to sing "Love is losing game", but it went poorly.

Belgrade fans are quite upset and disappointed.

Source: Blic

Saturday, June 18, 2011

Time to panic
If you tend to panic, if you had reasons to panic but didn’t do so, today’s the perfect day for you! Let it all out! June the 18th is International Panic Day. Express all your fears, troubles and anxieties and be done with them!
I couldn't find the origin of this day, but it seems a good idea to have a day when we can all freak out.
And… there are so many reasons to panic, aren’t there? Just a few thoughts in case you’re really, really in a mood to panic… You’re out of salt just in the middle of making lunch? Seems like your heart isn’t beating properly? You’ll be out of money sooner than you thought? Where is this country going? And is it true that in 2012 the world will come to an end?
Not panicking yet?